?????????? 14301

?????????? 14301

?????????? 14301

Ρ?ξε τα ΖΑΡΙΑ - φτι?ξε τη δικ? σου αστε?α ΙΣΤΟΡΙΑ!Οι Κυβομυθ?ες ε?ναι ?να διασκεδαστικ? παιχν?δι αφ?γησης και λ?ξεων. Ε?ναι απλ?, γρ?γορο και πα?ζεται παντο?. Απαιτε? φαντασ?α και χιο?μορ. Ιδανικ? για παρ?ες κ?θε ηλικ?ας.Ειδικ? για τα παιδι?, αποτελε? μ?α καλ? εκπαιδευτικ? δραστηρι?τητα για την αν?πτυξη της δημιουργικ?ς σκ?ψης, του λ?γου, της ομαδικ?τητας.Το παιχν?δι ?χει 18 ζ?ρια, χωρισμ?να χρωματικ? σε 4 κατηγορ?ες:_ Γενικ? (μα?ρα ζ?ρια)_ Ταξ?δια (πρ?σινα ζ?ρια)_ Δραστηρι?τητες (πορτοκαλ? ζ?ρια)_ Συναισθ?ματα (κ?κκινα ζ?ρια) Περιεχ?μενα: 18 ζ?ρια (108 εικ?νες), κλεψ?δρα, μικρ? κουτ?κι αποθ?κευσης, οδηγ?ες παιχνιδιο?.Ηλικ?ες: 8+ ετ?νΓια 2+ πα?κτες

$8.69
$9.79
$8.69

QTY


?????????? 14301

Share the love with your friend

Complete the form below and we'll email your friend about this product


You’ll earn 0 reward points with this purchase.

Be one of the first to know!

We’re sorry we’re out of stock but we can let you know as soon as it's available if you enter your email address below.